Kontrola ocelových konstrukcí

02.05.2021

KONTROLA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Pokud jste vlastníky nebo uživateli ocelové konstrukce, platí pro vás důležité povinnosti vyplývající z trvalé kontroly stavu této konstrukce a vést o těchto kontrolách doklady v písemné podobě. Kontroly ocelových konstrukcí se provádí v souladu s dokumentací výrobce a normy ČSN 73 2604 (Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb). Za ocelovou konstrukci považujeme například montované ocelové objekty nebo jejich součásti, nosné ocelové konstrukce, jeřábové dráhy, tribuny, pochůzné lávky, výstupní pevné žebříky a schodiště, zábrany, kotvící body pro umístění zachycovače pádu apod.


Důležité pro správné užívání ocelové konstrukce je uchování průvodní dokumentace výrobce. Povinnost uchovávat dokumentaci v podobě elektronické či listinné vyplývá z vyhlášky 499/2006 Sb., (Vyhláška o dokumentaci staveb). Dokumentace výrobce stanoví postupy, jak se správně o konstrukci starat a následně dle zařazení určí i frekvenci prohlídek. Pro správu konstrukcí je důležité ustanovit pověřenou osobu, která bude mít dohled nad plněním povinností vyplývajících z dokumentace.

Základem provozní dokumentace je:

 • dokumentaci skutečného provedení;
 • technická dokumentace ocelové konstrukce (specifikace provádění, výrobní výkresy, výkaz materiálu), technologický předpis výroby;
 • technologický postup pro svařování, specifikaci postupu svařování;
 • technologie antikorozní ochrany;
 • postupy pro provedení montáže;
 • zařazení do třídy následků;
 • uživatelský postup pro plánovanou údržbu konstrukce;
 • doklady o provedených prohlídkách a údržbě.

Stanovení Intervalu prohlídek

Četnost je dána zařazením do třídy následků CC1, CC2 a CC3. Při zařazením se stanovuje četnost běžných a mimořádných prohlídek. Pokud se jedná o konstrukce osazené prvky s omezenou životností se navíc provádí prohlídky před ukončením předpokládané životnosti jednotlivých prvků. Nic méně lze na základě měření a zjištění stavu prodloužit životnost těchto součástí.

Termíny prohlídek

Frekvence periodických prohlídek stanovujeme tedy podle zařazení do třídy následků, přičemž u třídy následků CC1 a CC2 se provádí běžná prohlídka 1 x za 5 let a podrobná prohlídka 1 x za 10 let. Konstrukce zařazené do třídy následků CC3, běžná prohlídka 1 x ročně a podrobná prohlídka 1 x za 5 let. (rozsah prohlídek je dán ČSN 73 2604).

Často zjištěné vady

 • dokumentace je neúplná nebo nedostatečná, nebo není v souladu s normami a platnými předpisy;
 • zjištěn nesoulad stavu konstrukce s dokumentací (nedostatky ve výrobní dokumentaci, ve výrobním postupu, či následky chybně provedených oprav nebo výměny komponentů;
 • volné spoje, pokročilá koroze;
 • poškozené nebo nedostatečné krycí nátěry;
 • poškozené základy.

Shrnutí

Pro zajištění bezpečnosti ocelových konstrukcí zajistěte především:

 • dokumentaci výrobce případně náhradní dokumentaci;
 • stanovte kompetentní pověřenou osobu;
 • veďte provozní dokumentaci řádným způsobem;
 • provádějte prohlídky osobami s odbornou kvalifikací;
 • údržbu provádějte v souladu s dokumentací.

Výpis z povinností zpracoval : Jaroslav Řezníček