Požární prevence

Nechceme hasit, chceme udělat vše, co je v našich silách aby vůbec nezačalo hořet. Ověřte si naším prostřednictvím plnění požadavků dle Zákona 133/1985 Sb o požární ochraně a prováděcí vyhlášky včetně technických norem.

Pod pojmem požární ochrana řešíme aplikaci technicko-organizačních a  teoretických prostředků z hlediska prevence požáru (např. nápravná opatření, upozornění na nedostatky, povinné školení požární ochrany zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek nebo i školení obsluhy konkrétních zařízení), které vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Základním předpisem je Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, a následně konkrétní materiálové předpisy a normy.
Tyto předpisy souhrnně přinášejí další tématické okruhy, jako např. požárně bezpečnostní řešení budov (známé pod zkratkou "PBŘ"), preventivní požární prohlídky, únikové cesty, odstupové vzdálenosti nebo též rizika výrobních provozů, revize technických zařízení a pod.
Se samotnou požární ochranou následně souvisí pojmy jako požární řád, požární prevence, prohlídky a kontroly dodržování požární ochrany osobou odborně způsobilou v PO.

Na základě konkrétních zjištění provedeme:

  • Zařazení do kategorie činností
  • Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  • Vypracování úplné dokumentace dle aktuální platné legislativy
  • Školení požární ochrany, požárních hlídek
  • Preventivní prohlídky - provedení preventivních požárních prohlídek výrobních prostor, bytových domů, obchodních ploch a pod
  • Poradenství a odborný servis
  • Vybavení prostředky požární ochrany a umístění protipožárního značení
  • Evidence odpadů dle platné legislativy
  • Zajistíme pravidelný servis na pracivišti