Revize jeřábů a MEWP

VYHRAZENÁ ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ (VTZ) jsou zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m,
 • regálové zakladače

REVIZE A REVIZNÍ ZKOUŠKY

Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Podle místního provozního předpisu zaměstnavatele se provádějí kontroly nejméně 1x za 12 měsíců, pokud technické normy nestanoví jinak.

 • Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1
 • Revize a revizní zkoušky jeřábů dle ĆSN 27 0142
 • Revize a prohlídky automobilových zvedáků
 • Běžné a periodické inspekce
 • Revize vázacích a závěsných prostředků
 • Školení pověřených osob a uživatelů zdvihacích zařízení
 • Školení obsluhy (jeřábníků, vazačů, signalistů)
 • Školení obsluhy manipulačních vozíků
 • Zpracování provozních směrnic a Systému bezpečné práce s jeřáby

Zkoušení a zkoušky MEWP skupin A a B

MEWP - pojízdné zdvíhací plošiny. Jedná se o zdvíhací zařízení vybavené pracovním košem pro obsluhu.

 • kontroly a zkoušky konstrukčních prvků
 • kontrola stability MEWP
 • kontrola funkčnosti
 • školení a přezkoušení obsluhy
 • zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu