Technická správa

Trápí vás činnosti spojené se servisem a údržbou domu či výrobního objektu včetně zajištění všech outsourcingových služeb a koordinace podpůrných činností. Přenechte správu nám a ušetřete své nervy i finance. Nastavíme efektivní proces údržby a zpracujeme kvalitní plán údržby a dokumentaci.

Klíčovým bodem je pak zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany včetně plánu školení vašich zaměstnanců. Díky tomu budou ošetřena všechna signifikantní rizika, která se u pracovních činností vyskytují. Zastupujeme zákazníka i při jednáních a kontrolách příslušných kontrolních orgánů.

Nač mít mnoho dodavatelů, když stačí jen jeden.

Evidence

 • vedení evidence spravovaného majetku
 • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitostí a technologií
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění
 • sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
 • návrh a vytvoření seznamů kontrolních bodů

Správa

 • technická správa budov a nemovitostí
 • evidence, revize a opravy
 • zajištění odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • objednávky

Činnost

 • koordinace outsourcingových firem včetně řádného předání prací
 • činnost koordinátora BOZP na staveništi
 • zajištění drobné údržby a oprav
 • příprava převodu smluv na dodávku služeb a médií