ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Školení zaměstnanců

Potřebujete zajistit školení pro své zaměstnance? Žádný e-lerning. Plné hodnotné školení, které splní potřeby Vašeho podniku s certifikovaným lektorem. Vlastně, u oborových školení se školením přes internet nevystačíte.

ŠKOLENÍ BOZP a PO

  Školení bezpečnosti práce je dle zákona 262/2006 Sb. povinné pro všechny zaměstnance. Vztahuje se na všechna rizika, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti včetně školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku při vykonávání pracovních činností. Týká se obecné bezpečnosti práce na pracovišti. Mimo to je zaměstnavatel povinen zajisti všechna oborová školení pro zaměstnance pracujících například s vyhrazenými technickými zařízeními. Elekro, plyn, tlak a zdvíhací zařízení. 

 Školení BOZP se týká všech zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i zaměstnanců „například na dohodu“. Školení tak musí povinně absolvovat každý zaměstnanec – od vrátného, operátora až po ředitele firmy. Pokud k tomu nedochází, vystavuje se zaměstnavatel vysokému riziku sankcí za porušování jedné z jeho nejdůležitějších povinností. Zaměstnavatel je plně odpovědný za své zaměstnance. Každého zaměstnance tak musí seznámit s právními a dalšími předpisy souvisejícími s BOZP, a dále tyto znalosti pravidelně ověřovat opakovaným školením včetně důsledného dodržování těchto předpisů.

 Školení BOZP musí být vždy zakončeno ověřením znalostí zaměstnance, zda potřebné informace nabyl. Většinou se jedná o písemný test, jelikož je dobře průkazný.

Pozor, vzor školení neexistuje. Každý podnik pracuje s jinou technikou, používá jiná zařízení a registruje jiná rizika a postupuje jinak při jejich minimalizaci.

Která školení musí vaši zaměstnanci absolvovat?

ŠKOLENÍ PO
Školení prevence požární ochrany vychází ze zákona 133/1985 Sb a z vyhlášky MV č.249/2001 Sb., která stanoví povinnosti zaměstnavatele seznámit zaměstnance se zajištěním požární ochrany na pracovišti.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA požárních hlídek

Jste ve zvýšeném požárním riziku nebo i vyšším, potřebujete požární hlídky. Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok. Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

ŠKOLENÍ OBSLUHY MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

Nástupní a periodická školení, přezkoušení obsluhy a výcvik nových uchazečů. Školíme z teorie bezpečného provozu všech manipulačních vozíků včetně vysokozdvižných.

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ VČETNĚ PŘEZKOUŠENÍ

Opakovaná i základní školení pro obsluhu jeřábů. Teoretická část se zápisem do průkazu jeřábníka či vazače již nestačí. Pozor na změny z Nařízení vlády č. 193/2022. Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a vazače břemen se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení.

ŠKOLENÍ A PRAKTICKÉ PŘEZKOUŠENÍ OBSLUHY MEWP

Periodická školení včetně přezkoušení praktických znalostí obsluh pracovních zdvíhacích plošin kategorie MEWP.

Každý náš lektorsky vedený kurz obsahuje interaktivní přednášku včetně doplňující videoprojekce a je zakončen vždy písemným testem.