MANIPULAČNÍ VOZÍKY

Používání manipulačních vozíků ve firmách přináší nejen výraznou pomoc při plnění pracovní úkolů při manipulaci a transportu břemen, ale zároveň i nezanedbatelné povinnosti a odpovědnost na straně zaměstnavatele a provozovatele této techniky.

Vlivem podcenění rizik, která jsou spojená s provozováním vozíků dochází často i k fatálním úrazům díky situacím do kterých se zaměstnanci dostávají díky podcenění pracovních rizik, případně vlastní nedbalostí a nedodržováním interních předpisů.

Za bezpečný provoz manipulačních vozíků odpovídá zaměstnavatel. Zaměstnavatel také pověřuje osoby oprávněné k provozu vozíků. Je povinen v souladu s právními a ostatními předpisy, které se přímo týkají provozu vozíků, nikoliv jen s předpisy, které bezpečnost a ochranu zdraví při práci řeší pouze v obecné rovině, stanovit přesná pravidla pro výcvik, školení a přezkoušení obsluhy, pohyb vozíků na jeho pracovištích, servis a údržbu této techniky na základě "Místního provozního bezpečnostního předpisu" pro provoz dopravy dopravními prostředky (dle písm. a), § 2 a § 3, nařízení vlády č. 168/2002 Sb.) a v souladu s návodem a bezpečnostními pokyn výrobce k obsluze a údržbě vozíku. Tyto postupy platí i pro veškeré originální příslušenství k manipulačním vozíkům.