Prevence požární ochrany v bytových domech

Bytové domy jsou velmi často spravovány Společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ). Společenství vlastníků jednotek, je právnickou osobou. Díky tomu, má SVJ povinnost zabezpečit požární ochranu v souladu se Zákonem o požární ochraně č. 133/1985.

 • Jak je na tom váš bytový dům a požární ochrana?
 • Máte vše v naprostém pořádku nebo snad zaostáváte?
 • Zkontrolujte si raději, zda dodržujete požární předpisy a směrnice.

Poznámka:

Povinností není zrovna málo a nedostatky na zajištění požární ochrany jsou relativně hodně přísná a také pokutovaná.

Hlavní povinnosti SVJ v požární ochraně

 • Zařadit provozované činnosti SVJ do kategorie požárního nebezpečí;
 • Provádět pravidelné preventivní požární prohlídky;
 • Označit dům požárně - bezpečnostním značením;
 • Zpracovat a umístit do společných prostor v domě požární poplachové směrnice případně i požární řád objektu;
 • Udržovat v domě trvale volné únikové cesty a únikové východy, bez překážek a hořlavých předmětů;
 • Zajistit volné přístupy k hlavním vypínačům a uzávěrům energií;
 • Pravidelně kontrolovat provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty);
 • Zajistit periodické kontroly funkčnosti požárně-bezpečnostních zařízení (požární dveře, odtahy kouře atd);
 • Zachovat požární úseky dle kolaudačního rozhodnutí;
 • Udržovat trvale volné přístupy k hasicím přístrojům a požárním hydrantům;

 

Povinnosti v oblasti požární ochrany se u právnických osob stanovují na základě zařazení do kategorie požárního nebezpečí. Dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je možné činnost právnické osoby, v našem případě SVJ, zařadit do tří níže uvedených kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Zařazení bytového domu do kategorie dle požárního nebezpečí je tedy povinností Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je bezpodmínečně nutné provést detailní analýzu objektu a teprve potom zpracovat kompletní výčet povinností.

Je tedy zcela logické, že čím větší je požární nebezpečí, tím více povinností bude SVJ mít. Povinností z hlediska požární ochrany má SVJ celou řadu a nelze je jakýmkoliv způsobem šablonovat, vzorovat nebo paušalizovat. Vždy se jedná o individuální činnost, protože každý objekt nebo činnost má jiný charakter a může souviset s dalšími okolnostmi.

Provádějte preventivní požární kontroly.

Nezapomeňte na povinné preventivní požární prohlídky, které nařizuje § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Ty se provádí v objektech a zařízeních následovně:

 • činnosti s vysokým požárním nebezpečím - nejméně jednou za 3 měsíce
 • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím - nejméně jednou za 6 měsíců
 • činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí - nejméně jednou za rok

Jak je vidět, preventivní požární prohlídkou musí pravidelně procházet i objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí. To je právě častá chyba některých zejména malých SVJ, které se domnívají, že se jich tato povinnost netýká. Pravdou ale je, že se požární prohlídky týkají všech objektů a domů včetně těch nejmenších, které se mohou zdát nerizikové.

Preventivní požární prohlídky vykonává odborně způsobilé osoby dle § 11., Zákona č. 133/1985 Sb.

Označte dům požárně - bezpečnostním značením.

Velmi důležitou povinností pro SVJ v oblasti požární ochrany jsou bezpečnostní značky. Jedná se o příkazy, zákazy a pokyny týkající se požární ochrany nebo například pokyny k evakuaci osob a zvířat. Zapomenout byste neměli ani na bezpečnostní značky tam, kde se vyskytují prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, OOPP, plachty, žebříky, generátory, ventilátory a další) a požární zařízení (požární vodovody, hydranty, odvody kouře, kouřové alarmy apod.).

Jaké máme druhy bezpečnostních značek?

Zákazové, výstražné, příkazové, informativní, požární

Povinnost se Společenství vlastníků jednotek nevyhýbají ani při správě únikových a zásahových cest včetně jejich součástí, což se vztahuje právě k bezpečnostním značkám. V bytových domech by proto měly být hlavně označeny:

 • umístění přenosných hasicích přístrojů
 • požární hydranty
 • únikové cesty a jejich směry
 • nouzové východy
 • evakuační výtahy (případně označení, že se nejedná o evakuační výtah)
 • hlavní uzávěry elektřiny
 • hlavní uzávěry plynu
 • hlavní uzávěry vody
 • hlavní uzávěry topení
 • zákazy kouření
 • zákazy vstupu s otevřeným ohněm

Nejsou zajištěny trvale průchozí únikové cesty.

Což je velmi častý problém, který lze spatřit ve většině bytových domů. Majitelé nebo nájemci bytových jednotek umisťují totiž do veřejných prostor a chodeb, které jsou součástí zásahových a únikových cest předměty, které mohou bránit nebo komplikovat únik osob z nebezpečného prostoru, ale i práci při zákroku hasičů. Nejčastěji se umisťují na chodby skříně, botníky, věšáky, květináče, kočárky a jiné předměty, které tam nemají co dělat.

Tuto povinnost nařizuje § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kde je uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat:

 • volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku
 • volné únikové cesty a přístup k nouzovým východům
 • volný přístup k rozvodným zařízením elektřiny
 • volný přístup k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům
 • volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany
 • volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením

Pokud se tedy ve vašem obytném domě nacházejí na únikových cestách nějaké předměty, které by mohly bránit evakuaci osob nebo ztížit práci hasičů a záchranářů, představuje to z hlediska požární ochrany zvýšené bezpečnostní riziko. Neprodleně a bezodkladně toto riziko odstraňte.

Zpracujte požární poplachové směrnice (PPS)

Požární poplachová směrnice je dokument, který vymezuje činnost osob v případě, že vypukne požár.