Koordinátor BOZP na staveništi

Vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky stavby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, potřebujete plán bezpečnosti práce na staveništi a koordinátora BOZP, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky stavby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.

Na základě plánu a jednotlivých pracovních činností posuzujeme stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro jednotlivé pracovní postupy všech zhotovitelů.

Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace stavby (část "E"), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).

V plánu BOZP uvádíme ucelený přehled rizik a nápravných opatření. Soupis důležitých právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se k dané stavbě. Zajistíme ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. V rámci činností koordinátora, pro investora provádíme odborný dozor dodržování podmínek bezpečnosti práce na předmětné stavbě.

Úkoly koordinátora BOZP

Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je zjednodušeně řečeno, zajistit bezpečnost práce na stavbě v zájmu vlastníka stavby neboli zadavatele. Stanovit pevné mantinely zhotovitelům a kontrolovat jejich činnost a dodržování bezpečných postupů při všech pracovních činnostech.

práce koordinátora
  • Zpracování plánu BOZP
  • Stanovit bezpečné postupy
  • Kontrola dodržování bezpečnosti
  • Vést deník koordinátora
  • Upozorňovat na závady
  • Stanovit nápravná opatření