Koordinátor BOZP

Zpracujeme plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky stavby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.

V plánu BOZP uvádíme ucelený přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.

Zajistíme ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

Na základě plánu jednotlivých pracovních činností posuzujeme stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro jednotlivé pracovních postupy zhotovitelů.

Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část "E"), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).

Podmínky pro ustanovení koordinátora BOZP na staveništi:

  • vzniká-li zadavateli stavby povinnost doručení oznámení o zahájení stavby podle § 15 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb.,

  • jde o stavbu, kterou neprovádí stavebník svépomocí (§160 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb.),

  • stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (§103 zákona č. 183/2006 Sb.).