Jeřáby na pracovišti

21.03.2021

Mnoho podniků využívá k pracovním činnostem výkon jeřábů, bez vědomí toho, že využívání jeřábů nese s sebou i povinnost dokladovat, že naše činnost je v souladu s předpisy, které se k užívání zdvíhací techniky vztahují. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele a uživatele jeřábové techniky včetně příslušenství je pak stanovit závazné postupy a opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu jeřábů, při splnění požadavků uvedených v ČSN ISO 12480-1, NV 378/2001 Sb. a vyhlášce 19/1979 Sb.

Co nám říká Vyhláška 19/1979 Sb.?

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu určuje vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Tato vyhláška je závazná pro všechny právnické a fyzické osoby, které na svých pracovištích provádí pracovní činnosti prováděná jeřáby.

To, že nenajdeme námi provozované zařízení mezi vyhrazenými ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona neznamená, že se v dalším provozování této techniky nemusíme další agendou zabývat. Stále se nás týkají povinnosti vyplývající z Nařízení vlády 378/2001 Sb. a z ČSN ISO 12480-1 normy, která stanoví požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systémů bezpečné práce, řízení, plánování, výběru, montáže a demontáže, provozu a údržby jeřábů a výběru jeřábníků, vazačů a signalistů.

Koupili jsme jeřáb.

Takže, máme na pracovišti jeřáb. K jeřábu potřebujeme příslušenství k vázání a zvedání břemen. K jeřábu a příslušenství potřebujeme zaměstnance, kteří techniku obsluhují. K jeřábu, příslušenství a k jeřábníkům a vazačům potřebujeme stanovený postup pro správné a bezpečné používání jeřábů na pracovišti a samozřejmě průvodní dokumentaci výrobce.

Průvodní dokumentace výrobce.

Slouží pro zajištění bezpečného používání jeřábu. Musí být k dispozici osobám, které jeřáb provozují, kontrolují a udržují. Úplnost a kompletnost dokumentace jeřábů zabezpečuje pověřená osoba, která je odpovědná za provoz a údržbu jeřábů závodu. Výrobce je povinen dodat dokumentaci v rozsahu, který odpovídá minimálně požadavkům platných předpisů, tj. ČSN ISO 7363.

Co je Systém bezpečné práce s jeřáby?

Zpracovaný postup všech prováděných pracovních činností s jeřáby, v konkrétních podmínkách a na daném pracovišti. Nejedná se o nějaký snadno kopírovatelný dokument, což bývalo zvykem v dobách minulých, ale musí se jednat o pečlivě vypracovaný předpis, který podrobně zpracuje činnosti s jednotlivými jeřáby, tedy co a jak a za použití jakého příslušenství se které činnosti budou vykonávat, ale hlavně kdo je bude vykonávat. S tím ruku v ruce jde i povinnost vykonávat inspekční, kontrolní a revizní činnost jak na provozovaných jeřábech, tak na zvoleném příslušenství.

Systém bezpečné práce nesmí zapomínat ani na výběr obsluhy, její zdravotní způsobilost, kompetence a školení.

Co je provozní dokumentace?

Nemáte provozní dokumentaci? Velká chyba. Provozní dokumentací prokážete, že se o jeřáb, jeho příslušenství a obsluhu staráte v souladu s předpisy. Průvodní dokumentaci a navazující provozní dokumentaci jste povinni uchovat po celou dobu životnosti zdvíhací techniky. Její součástí jsou mimo jiné doklady ke kontrolám, opravám, inspekcím a revizím, doklady ke jmenováním a školením kompetentních osob. Takže, nic nevyhazovat, vše zakládat a nezapomínat na deník zdvíhacího zařízení. A pokud píšete do deníku, nedoporučuji omezit se při zápisu pouze na "datum" a " OK ".