Samotestování na pracovišti antigenními testy

23.03.2021

Průvodce samotestováním na covid-19

Poznámka na začátek:

Množí se návštěvy hygienických stanic na pracovištích s kontrolou dodržování základních nařízení:

 • Používání respirátorů
 • Testování
 • Místo pro testování a dezinfekci
 • Správnost výkaznictví

Podle nejnovějších informací přibude i kontrola dokladů prokazujících nákup testovacích prostředků z běžné distribuční sítě.

Počínaje 6. dubnem 2021, je nově zařazena povinnost testování ve firmách do 10 zaměstnanců a také mezi osobami samostatně výdělečně činnými (tzv. OSVČ)

Výkazy - záznam výsledků testování ve firmě.

Na stránkách mpo.cz najdete velmi prostinký vzor pro záznam výsledků testování ve firmě. Dokončenou tabulku přikládám.

 • Vymezte si prostor vyhrazený pouze pro testování
 • Doporučuji proškolit osobu, která bude mít testování na starost, bude prokazatelně seznámena s postupem pro testování dle návodu výrobce testu a bude dohlížet nad způsobem provádění testu
 • Mé doporučení, pořiďte si neinvazivní testy


Testování ve firmě.

Primárně je třeba maximálně využít samo testování. Což znamená, nemáte zaměstnance posílat do testovacích center a snižovat tak jejich kapacitu a je to samozřejmě i v rozporu se zdůvodněním proč SAMO TESTOVÁNÍ.

Pokud máte možnost provádět testování POC antigenními testy "závodním" či smluvním poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a tento má dostatečnou kapacitu pro zajištění testování, využijte i tuto možnost.

Poznámka:

Nezapomeňte, zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami a už vůbec ne na jejich náklady.

Postup pro samo testování u zaměstnavatele (zdroj BOZP info)

1. Zajistěte si vhodné antigenní testy z běžné distribuční sítě. Informace, který dovozce či výrobce disponuje výjimkou pro antigenní testy prováděné laickou osobou najdete zde https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

2. Testy nakupujte pouze ze schválené distribuční sítě, nebo například v lékárně. Vždy je nezbytné, aby byl k testům přiložen návod v českém jazyce. Fakturu za zakoupené testy uschovejte, jak již bylo řečeno, může být předmětem kontroly.

3. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel postoupit test mimo pracoviště zaměstnavatele, případně i přímo v domácím prostředí. Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců (netestuji zbytečně osoby na homeoffice apod.).

4. Pokud byla u zaměstnance zjištěna antigenním testem pozitivita, případně se u něj projevují příznaky onemocnění postupuje zaměstnavatel podle návodu pro osoby s příznaky přes lékaře, hygienu, praktického lékaře.

5. Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jedno dávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

6. Zaměstnanci podstupující testování musí být prokazatelně Seznámeni s příbalovou informací a návodem výrobce k použití testů.

7. Zaměstnavatel na pracovišti vyčlení vhodný prostor k testování - místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Místnost pro testování bude vybavena ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice, dezinfekce). V případě, že je test prováděn v domácím prostředí, provede si jej zaměstnanec sám před odchodem do zaměstnání.

8. Testování všech zaměstnanců provádíme nejméně 1x za sedm dní. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Odmítne-li zaměstnanec postoupit test, lze se s ním dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu. Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).

9. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech. Podle informací z Ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu. V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

10. Výsledky

V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření. V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:

 • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
 • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
 • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
 • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • Lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
 • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
 • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.


11. S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva - jeden vložit do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.


12. Příspěvek zdravotní pojišťovny je zatím vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů - přehled o provedených testech ke stažení níže. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března. O příspěvek může žádat osoba samostatně výdělečně činná nebo společnost podnikající v České republice, a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

13. Jaké testy zvolit? Těžko doporučovat. Uvádím zde tedy, alespoň výpis z článku o antigenních testech pro samo testování. Nejsem schopen říci, tento je nejlepší. Množství aktuálně používaných testů, které obdrželi výjimku MZ mě trochu děsí a domnívám se, že posuzování testů z hlediska jejich kvality je dalším selháním vlády, která není schopna na základě alespoň jednoduchých testů určit 5-6 nejlepších a ty navrhnout pro další užívání.

Skupina z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR zkoumala 13 testů od různých výrobců. Většina z nich je schválená Ministerstvem zdravotnictví pro samotestování.

"Vyhodnocení testů ukázalo, že se jejich detekční limity výrazně liší," uvedl ústav v tiskové zprávě. Zatímco u nejlepšího testu ukázal přístrojový snímek limit na úrovni 50 pikogramů, u nejhoršího to bylo až 5000 pikogramů.


Vysvětlivky:

Porovnání testů dle citlivosti k nukleoproteinu SARS-CoV-2 (menší = lepší). *U značky Humasis může být citlivost testu podhodnocena vzhledem k současné detekci RBD domény.